Świetlica Drukuj Zapisz

Dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Samoklęskach

w roku szkolnym 2022/2023

 

Dowozy:

7.00 Dąbrówka-Wólka Krasienińska-Biadaczka-Starościn-Zofian-Starościn-Samoklęski (autobus zajeżdża na przystanek Starościn w kierunku Pryszczowej Góry)

7:15 Amelin-Syry-Samoklęski (szkoła)

7.15 Stanisławów Duży-Rudka Gołębska-Samoklęski Kolonia Pierwsza-Samoklęski (szkoła)

 

 

 

Odwozy:

12.55 Syry-Amelin

13.20 Samoklęski -Samoklęski Kolonia Pierwsza-Rudka Gołębska-Stanisławów Duży

13.55 Samoklęski-Starościn-Zofian-Starościn(przystanek w kierunku Pryszczowej Góry-Biadaczka-Wólka Krasienińska-Dąbrówka

15.30 Samoklęski-Syry-Amelin

15.50 Samoklęski-Samoklęski Kolonia Pierwsza-Stanisławów Duży

15.35 Samoklęski-Starościn-Zofian-Starościn(przystanek w kierunku Pryszczowej Góry-Biadaczka-Wólka Krasienińska-Dąbrówka

 

 

 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SAMOKĘSKACH

 
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań  wychowawczych i opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 
Cele i zadania świetlicy
 
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 
Do zadań świetlicy należy:
 
 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 3. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 4. Rozwijanie  zainteresowań i uzdolnień,   organizowanie zajęć  w tym zakresie.
 5. Kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz poszanowanie zdrowia.
 6. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
 7. Rozwijanie samodzielności  i  samorządności oraz aktywności społecznej.
 8. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym
 
 
Organizacja pracy świetlicy
 
 1. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 7.00 do 16.00
 2. Zakres zajęć w świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor szkoły.
 3. Jednostka zajęć  świetlicowych wynosi 60 minut i jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 
 
Zasady przyjęć uczniów do świetlicy
 
 1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie  klas 0-VI dowożeni dochodzący  i dojeżdżający do szkoły.
 2. Świetlica zapewnia  opiekę dzieciom, których rodzice pracują, dzieciom wychowującym się w rodzinach niepełnych, oraz zwolnionym z lekcji religii.
 3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów/. Kartę zgłoszenia należy pobrać u wychowawcy świetlicy lub w sekretariacie szkoły.
 4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub osoby upoważnione /wymienione przez rodziców w karcie zgłoszenia.
 5. Samodzielnie mogą wracać do domu uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców.
 
 
 
Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
 
 1. Udziału w  różnych formach  zajęć świetlicowych; umysłowych, relaksacyjnych, plastyczno-technicznych, umuzykalniających, komputerowych
 2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
 3. Korzystania z pomocy w odrabianiu zadań.
 4. Wpływa na planowanie pracy świetlicy.
 5. Korzystania z organizowanych form dożywiania /obiadów/
 
 
 
Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do:
 
 1. Systematycznego udziału w zajęciach.
 2. Zgłaszania swojej obecności po przyjeździe do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych oraz  każdorazowego meldowania swojego odejścia wychowawcy świetlicy.
 3. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy /osoby, które chcą zwolnić  się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć  pisemną zgodę rodziców/
 4. Wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
 5. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
 6. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć  świetlicowych jak również podczas pobytu na stołówce, respektowania poleceń wychowawcy świetlicy.
 7. Szanowania własności szkoły i innych osób.
 8. Dbania o ład i porządek w sali świetlicowej.
 9. Respektowania poleceń wychowawcy podczas oczekiwania na odwóz /uczniowie opuszczają budynek szkoły i wsiadają do autobusu pod opieką wychowawcy  świetlicy/.
 10. Uczniowie dowożeni do szkoły autobusem przyprowadzani są od autobusu do szkoły przez wychowawcę świetlicy.
 11. Przestrzegania regulaminu świetlicy
 
 
 
Nagrody i wyróżnienia
 
Za wzorową, przykładną pracę i postawę uczeń może otrzymać  wyróżnienie i nagrodę.
 
 • Pochwałę wychowawcy świetlicy
 • pochwałę dyrektora szkoły
 • nagrodę rzeczową na zakończenie roku szkolnego
 
 
Kary
 
Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy uczeń może by ukarany;
 
 • upomnieniem wychowawcy świetlicy
 • upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły na apelu szkolnym
 • ustnym lub  pisemnym powiadomieniem rodziców o jego negatywnym zachowaniu.
 
Współpraca z rodzicami
 
 • Bezpośrednia /codzienny kontakt i rozmowy/ odbierają dzieci ze świetlicy
 • Rozmowy telefoniczne
 • Rozmowy podczas zebrań z rodzicami.
 
 
 
Dokumentacja świetlicy
 
 1. Plan pracy świetlicy
 2. Tygodniowy rozkład zajęć
 3. Dziennik zajęć
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 

 

Powrót