Świetlica Drukuj Zapisz

Dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Samoklęskach

w roku szkolnym 2023/2024

 

Dowozy:

7.05 Wólka Krasienińska-Biadaczka-Starościn-Zofian-Starościn-Samoklęski 

7:10 Stanisławów Duży - Rudka Gołębska - Samoklęski Kolonia Pierwsza - Samoklęski

7.40 Amelin- Syry - Samoklęski

 

 

 

Odwozy:

12.55 Stanisławów Duży - Rudka Gołębska - Samokleski Kolonia Pierwsza - Samoklęski

13.20 Amelin - Syry - Samoklęski

13.55 Samoklęski-Starościn-Zofian-Starościn-Biadaczka-Wólka Krasienińska

15.30 Stanisławów Duży - Rudka Gołębska - Samoklęski Kolonia Pierwsza - Samoklęski 

15.50 Samoklęski -Syry - Amelin

15.35 Starościn-Zofian-Starościn - Biadaczka - Wólka Krasienińska

 

 

 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SAMOKĘSKACH

 
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań  wychowawczych i opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 
Cele i zadania świetlicy
 
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 
Do zadań świetlicy należy:
 
 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 3. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 4. Rozwijanie  zainteresowań i uzdolnień,   organizowanie zajęć  w tym zakresie.
 5. Kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz poszanowanie zdrowia.
 6. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
 7. Rozwijanie samodzielności  i  samorządności oraz aktywności społecznej.
 8. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym
 
 
Organizacja pracy świetlicy
 
 1. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 7.00 do 16.00
 2. Zakres zajęć w świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor szkoły.
 3. Jednostka zajęć  świetlicowych wynosi 60 minut i jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 
 
Zasady przyjęć uczniów do świetlicy
 
 1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie  klas 0-VI dowożeni dochodzący  i dojeżdżający do szkoły.
 2. Świetlica zapewnia  opiekę dzieciom, których rodzice pracują, dzieciom wychowującym się w rodzinach niepełnych, oraz zwolnionym z lekcji religii.
 3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów/. Kartę zgłoszenia należy pobrać u wychowawcy świetlicy lub w sekretariacie szkoły.
 4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub osoby upoważnione /wymienione przez rodziców w karcie zgłoszenia.
 5. Samodzielnie mogą wracać do domu uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców.
 
 
 
Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
 
 1. Udziału w  różnych formach  zajęć świetlicowych; umysłowych, relaksacyjnych, plastyczno-technicznych, umuzykalniających, komputerowych
 2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
 3. Korzystania z pomocy w odrabianiu zadań.
 4. Wpływa na planowanie pracy świetlicy.
 5. Korzystania z organizowanych form dożywiania /obiadów/
 
 
 
Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do:
 
 1. Systematycznego udziału w zajęciach.
 2. Zgłaszania swojej obecności po przyjeździe do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych oraz  każdorazowego meldowania swojego odejścia wychowawcy świetlicy.
 3. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy /osoby, które chcą zwolnić  się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć  pisemną zgodę rodziców/
 4. Wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
 5. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
 6. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć  świetlicowych jak również podczas pobytu na stołówce, respektowania poleceń wychowawcy świetlicy.
 7. Szanowania własności szkoły i innych osób.
 8. Dbania o ład i porządek w sali świetlicowej.
 9. Respektowania poleceń wychowawcy podczas oczekiwania na odwóz /uczniowie opuszczają budynek szkoły i wsiadają do autobusu pod opieką wychowawcy  świetlicy/.
 10. Uczniowie dowożeni do szkoły autobusem przyprowadzani są od autobusu do szkoły przez wychowawcę świetlicy.
 11. Przestrzegania regulaminu świetlicy
 
 
 
Nagrody i wyróżnienia
 
Za wzorową, przykładną pracę i postawę uczeń może otrzymać  wyróżnienie i nagrodę.
 
 • Pochwałę wychowawcy świetlicy
 • pochwałę dyrektora szkoły
 • nagrodę rzeczową na zakończenie roku szkolnego
 
 
Kary
 
Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy uczeń może by ukarany;
 
 • upomnieniem wychowawcy świetlicy
 • upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły na apelu szkolnym
 • ustnym lub  pisemnym powiadomieniem rodziców o jego negatywnym zachowaniu.
 

Współpraca z rodzicami

 
 • Bezpośrednia /codzienny kontakt i rozmowy/ odbierają dzieci ze świetlicy
 • Rozmowy telefoniczne
 • Rozmowy podczas zebrań z rodzicami.
 
 
 
Dokumentacja świetlicy
 
 1. Plan pracy świetlicy
 2. Tygodniowy rozkład zajęć
 3. Dziennik zajęć
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 

 

Powrót
Dziennik
Ikona
STATUT
IKONA DOKUMENT
DANE KONTAKTOWE
IKONA LOKALIZACJA
Kalendarz roku
IKONA KALENDARZ