RODO Drukuj Zapisz

Klauzula informacyjna dla rodziców
zgodna z art. 14 i art. 7 ust. 3 RODO.
 
 

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust. 3 informuję, iż:

 

 • administratorem danych osobowych jest – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Samoklęskach reprezentowana przez Dyrektora Annę Marciniak;
 • z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sposób – dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Paweł Kamola, inspektor@cbi24.pl
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku szkolnego na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe (wynikającej z art. 6 RODO);
 • okres przechowywania danych osobowych ucznia wynosi 50 lat, liczone od czasu ukończenia szkoły;
 • ma Pan/i prawo do:
  • a) dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody 
  • b) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (Przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
 • podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest warunkiem ustawowym, umownym;
 • dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Podstawa przetwarzania danych:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159).
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, ze zm.)

 

Powrót
Dziennik
Ikona
STATUT
IKONA DOKUMENT
DANE KONTAKTOWE
IKONA LOKALIZACJA
Kalendarz roku
IKONA KALENDARZ