Aktualności Drukuj Zapisz

Projekt „Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych w gminie Kamionka”

Dzieci stojące przy ławkach szkolnych
28
czerwca
2024

Gmina Kamionka realizuje projekt „Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych w gminie Kamionka” - projekt  nr FELU.10.03-IZ.00-0108/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu to 1 065 052,68 zł, w tym dofinansowanie 945 052,68 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 905 294,78 zł.  

 

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 2 szkoły podstawowe z Gminy Kamionka oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 499 uczniów (305 DZ. + 194 CH) i 76 nauczycieli (56 K i 20 M) w okresie do 28.02.2026 r. poprzez wdrożenie programów rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępu do edukacji dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia:

a) Celu Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;

b) Celu szczegółowego 4f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osiągnięcie założonego w projekcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań wynikających bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zaplanowano w projekcie następujące działania:

I. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.

II. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.

III. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do 2 szkół objętych projektem, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce te wykorz. będą zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości. Zakupione wyposażenie pozwoli na udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnością na równi z pozostałymi osobami.

IV. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia

V. Utworzenie 2 Szkolnych Ośrodków Kariery - doradztwo edukacyjno- zawodowe

VI. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

 

Grupę docelową stanowi 499 uczniów (305 DZ i 194 CH) uczęszczających do 2 szkół podstawowych z terenu wiejskiej Gminy Kamionka: Szkoły Podstawowej w Samoklęskach (136 os, 100 DZ i 36 CH), Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kamionce im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (363 os, 205 DZ i 158 CH), 76 nauczycieli (56 K i 20 M) zatrudnionych w tych szkołach, 130 rodziców (100 K i 30 M).

 

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych – w ramach wdrażanych działań przewidziano możliwość skorzystania z szeregu usług dostępowych, jak tłumacz języka migowego, skorzystanie z pętli indukcyjnej, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, zapewnienie dowozu dla osób niepełnosprawnych, biuro projektu pozbawione barier architektonicznych.

 

Rezultaty projektu:

  • 2 szkoły objęte wsparciem
  • 499 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem 
  • 76 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
  • 110 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym
  • 475 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
  • 73 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu

 

#Fundusze UE 

#FunduszeEuropejskie

 

Autor: Piotr Poniewozik
Powrót
Dziennik
Ikona
STATUT
IKONA DOKUMENT
DANE KONTAKTOWE
IKONA LOKALIZACJA
Kalendarz roku
IKONA KALENDARZ