Aktualności Drukuj Zapisz

Wakacje bez komputera- czyli jakie?

ogłoszenie o konkursie
28
maja
2021

Wakacje bez komputera- czyli jakie?

Wakacje bez komputera- czyli jakie?

Regulamin konkursu plastycznego pt. "Wakacje bez komputeraczyli jakie?

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Samoklęskach.

2. Konkurs rozpoczyna się 31.05.2021 i trwa do 15.06.2021

3. Uzasadnienie tematu konkursu: Obecnie znajdujemy się w nowej rzeczywistości i stawiamy czoła nowym wyzwaniom. Pozostajemy w domach, nie spotykamy się przyjaciółmi, nie odwiedzamy bliskich, nie podróżujemy. Bardzo dużo czasu spędzamy przy komputerze, smartfonie, laptopie. Bez tych urządzeń nie potrafimy funkcjonować. Zastępują nam przyjaciół, organizują wolny czas. Nie rozwijamy innych zainteresowań, bo brak nam na nie czasu.

4. Cel konkursu:

  • Promowanie aktywnego spędzania czasu bez urządzeń telekomunikacyjnych.
  • Propagowanie integracji w gronie rodzinnymi rówieśniczym.
  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  Adresatami konkursu są uczniowie szkoły z klas I-III i IV- VIII.

  Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne i samodzielnie wykonane.

6. Prace konkursowe:

  • praca będącą odpowiedzią na temat konkursu.
  • format:  arkusz A3 , A2.
  • technika plastyczna: dowolna (z wyłączeniem grafiki komputerowej)

7. Praca musi być opatrzona metryczką tj. imię nazwisko, klasa.

  Uczestnik konkursu musi okazać się oświadczeniem RODO- załącznik nr 1

 

8. Kryteria oceny prac:

  Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

  • samodzielność wykonania pracy.
  • poziom artystyczny.
  • oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania.

9. Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które nie naruszają praw autorskich innych osób oraz

  nie były wcześniej nigdzie publikowane ani prezentowane.

10. Zgłoszenia:

  • Prace należy składać w sekretariacie szkoły do 15.06.2021.

11. Nagrody:

·         Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.

·         O ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

12. Wyniki zostana ogłoszone 21 czerwca 2021r.

13. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku.

14. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Karta zgłoszeniowa Konkurs plastyczny. ,,Wakacje bez komputera - czyli jakie?

 

Imię i nazwisko autora:

……….…..................................................................................................Klasa………

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. W przypadku publikacji danych osobowych, np. imienia, nazwiska lub wizerunku uczniów w przestrzeni publicznej, (w tym na wystawie publicznej, stronach internetowych oraz portalach społecznościowych) dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego  . ,,Wakacje bez komputera -czyli jakie?”.

 

........................................................................ Podpis autora i rodzica/opiekuna

............................................................. (miejscowość, data)

 

 

Zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu

Plastycznego  . ,,Wakacje bez komputera - czyli jakie?”

........................................................................ Podpis autora i rodzica, opiekuna

............................................................. (miejscowość, data)

Wyrażam zgodę na udział ........................................................................................ (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym  ,,Wakacje bez komputera - czyli jakie?"

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

 

..................................................... podpis rodzica/opiekuna

Autor: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego Samoklęski
Powrót
Dziennik
Ikona
STATUT
IKONA DOKUMENT
DANE KONTAKTOWE
IKONA LOKALIZACJA
Kalendarz roku
IKONA KALENDARZ