Aktualności Drukuj Zapisz

Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty

długopisy kolorowe leżące na zeszycie.
17
maja
2021

Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty

 

 

                                Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty

§ 1

Informacje ogólne

1.      Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

2.      Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

§ 2

Sposób organizowania egzaminu

  1. Jeżeli organizacja pracy placówki to umożliwia w dniach, w których są przeprowadzane egzaminy, nie należy organizować w szkole zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub rozpocząć je po zakończeniu egzaminu w danym dniu oraz zdezynfekowaniu pomieszczeń.

2.      Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)      zdający,

2)      osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,

3)      pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni,

4)      uczniowie innych klas oraz nauczyciele, lecz wyłącznie w przypadku, gdy nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,

5)      pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

3.      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły w czasie egzaminu osób innych niż wymienione w ust. 2.

4.      Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.      Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8.      Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wskazanych w ust. 9.

9.      Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi był zachowany odstęp co najmniej 1,5 m w każdym kierunku.

§ 3

Wymogi sanitarne podczas egzaminu

1.      Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną COVID-19.

3.      Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4.      Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5.      Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.      Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie odstępu co najmniej 1,5 m).

7.      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)      podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2)      wychodzi do toalety,

3)      kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

8.      Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu.

9.      Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

10.  O tym, iż zdający nie może zakrywać ust i nosa należy poinformować dyrektora najpóźniej do 18 maja 2021 r.

11.  Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni, kiedy jest to konieczne, używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

12.  Miejsca dla członków zespołu nadzorującego powinny zostać przygotowane z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5 m od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).

13.  Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.

14.  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

§ 4

Zabezpieczenie sanitarne budynku

  1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
  2. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację o prawidłowej dezynfekcji rąk.
  3. Wyznaczeni pracownicy szkoły mają obowiązek egzekwowania używania płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły oraz wchodzące do sal egzaminacyjnych.
  4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
  5. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu, jeżeli pogoda na to pozwala i na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas, a także po egzaminie.
  6. Każdy zdający ma zapewnione miejsce w którym zostawia rzeczy osobiste.

7.      Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.

§ 5

Zadania szczególne członków zespołu egzaminacyjnego i dyrektora

  1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.

2.      Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, szczególnie o:

1)      zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

2)      obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

3)      niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania,

4)      konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

3.      W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, należy przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. Dla zdających w różnych salach egzaminacyjnych są ustalane różne godziny przybycia.

 

§ 6

Zasady izolacji

1.      Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy chorobowe, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Nie dotyczy to osób wskazanych w § 5 ust. 1.

2.      W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

3.      Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy.

4.      O podejrzeniu zarażenia należy niezwłocznie zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

5.      Nauczyciele uzyskują od rodziców/prawnych opiekunów uczniów aktualne numery telefonów niezbędne do kontaktu w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem.

6.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną COVID-19, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.

7.      Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

8.      Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę sytuację pojawienia się na egzaminie osoby chorej.

9.      W przypadku wystąpienia u zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz odizolować w miejscu wskazanym przez dyrektora.

§ 7

Pozostałe regulacje

1.      Przy wejściu do budynku szkoły jest wywieszona informacja:

1)      dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

2)      zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,

3)      zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

4)      zawierającą numery telefonów do służb medycznych,

5)      zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590.

2.      Na tablicy informacyjnej szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

3.      Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

Autor: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego Samoklęski
Powrót
Dziennik
Ikona
STATUT
IKONA DOKUMENT
DANE KONTAKTOWE
IKONA LOKALIZACJA
Kalendarz roku
IKONA KALENDARZ